Disclaimer

Copyright
Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.wetalkseo.nl (en alle pagina’s vallend binnen het genoemde domein) berusten bij We Talk SEO B.V. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van We Talk SEO B.V. informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u We Talk SEO B.V. een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. We Talk SEO B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals reacties op blog/nieuws artikels.

 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. We Talk SEO B.V. aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt wordt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan We Talk SEO B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Deze website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland en er wordt daarom niet ingestaan dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
We Talk SEO kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door We Talk SEO B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. We Talk SEO B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. We Talk SEO aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Overgenomen teksten en/of beeldmateriaal van derden, valt onder het Nederlandse citaatrecht en wordt vergezeld van bronvermelding.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

We Talk SEO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt We Talk SEO B.V. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan We Talk SEO B.V. wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt ook mede ten gunste van eventuele medewerkers van www.wetalkseo.nl.

 

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze proclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. De gepubliceerde informatie kan de mening en zienswijze van We Talk SEO B.V. bevatten en valt daarmee onder andere onder het recht van vrijheid van meningsuiting. Indien een tekst door een natuurlijk persoon of een instantie laakbaar wordt geacht, wordt geadviseerd, voorzien van argumenten, contact op te nemen met We Talk SEO B.V. .
Bepaalde afbeeldingen/teksten die op deze website gebruikt zijn, zijn afkomstig van de zoekmachine Google. Voor deze afbeeldingen is gezocht op afbeeldingen die vrijelijk in het publieke domein gebruikt mogen worden en/of zijn, indien dit achterhaald kon worden, voorzien van credits richting de fotograaf. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval wordt verzocht om via een bericht contact met We Talk SEO B.V. op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd. Echter wijst We Talk SEO B.V. enige vorm van aansprakelijkheid in deze af.

 

Cookies

wetalkseo.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Deze cookies worden voor twee doeleinden gebruikt:

Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden.
Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Deze website maakt gebruik van een programma voor web analyses. Dit programma verzamelt gegevens over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Deze informatie wordt gebruikt om de website nog beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.
Deze cookies zijn niet te herleiden tot een pc of individu, ook worden via de cookies geen persoonlijke gegevens verzameld en wordt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven. Aangezien deze website geen commercieel doel voor ogen heeft, worden gegevens ook niet voor commerciële doeleinden.

 

Social buttons

De website maakt gebruik van zogenoemde Social Media Buttons, waarbij bezoekers van de website in staat worden gesteld om teksten en/of foto’s van deze website via Social Media te delen en/of te promoten. Deze Social Media Buttons kunnen cookies op uw computer plaatsen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze Social Media bedrijven/netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze Social Media bedrijven/netwerken om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen. De informatie die deze Social Media bedrijven/netwerken verzamelen, kunnen worden overgebracht naar het land van herkomst van de Social Media bedrijven/netwerken en kunnen worden opgeslagen op (buitenlandse) servers deze bedrijven. We Talk SEO B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van Social Media Buttons op deze website. Het gebruik van deze website en de buttons is geheel op eigen risico.

 

Wijzigingen

We Talk SEO behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.